دوربین مدار بستهدوربین مدار بسته گردان

مقالات شبکه
آدرسهاي IPv6 را به صورت كلي ميتوان به سه دسته مختلف تقسيمبندي نمود. به عبارت ديگرIPv6 از سه نوع آدرسدهي پشتيباني ميكند آدرسهاي Unicast و ادرسهاي Multicast و آدرسهاي Anycast كه در اين مقاله به تك تك اين آدرسها و جزييات آنها خواهيم پرداخت  
رشد روزافزون اينترنت و پايان يافتن قريب الوقوع آدرسهاي IPv4 لزوم ايجاد يك پروتكل  آدرسدهي جديد براي حل اين معضل را نشان ميدهد چرا كه راه حلهايي كه به صورت موقتي براي حل معضل آدرسدهي IPv4 پيشنهاد شده بودند نظير CIDR و NAT موجب حل كامل اين مشكل نشدهاند و بعضا خود نيز مشكلاتي جديد به وجود آوردهاند.از اين رو پروتكل آدرسدهي نسل جديد با نام IPv6 يا IPv6 به وجود آمد. اين تغييرات تنها در سطح لايه شبكه پروتكل IP/TCP اعمال خواهد شد و با افزايش فضاي آدرسدهي به نظر ميرسد كه اين مشكل را براي هميشه مرتفع كند.. در ايننوشته نحوه آدرسدهي IPv6 و چگونگي برخورد DNS با اين آدرسدهي شرح دادهشده است    
در اين مقاله به سيستم وايرس خواهيم پرداخت،مايا و معايب آن را بررسي ميكنيم انواع وايرس را براي شما شرح خواهيم داد و هر دچه را شما بايد در مورد وايرس بدانيد رابراي شما توضيح خواهيم داد